کلیه کلاس های استاد آقای کریم تبار روز چهارشنبه مورخ نهم اسفند تشکیل نمیگردد.