کلیه کلاس های استاد شکوهنده روز دوشنبه مورخ ۱۵ آبان تشکیل نمیگردد.