کلیه کلاس های خانم قاسم زاده روز یکشنبه مورخ ۱۴ آبان تشکیل نمیگردد.